فرم تقاضای کار

نیروی انسانی متخصص و دانش مدار بزرگترین سرمایه ما گروه رایان دلتا می باشد و ما همواره می کوشیم تا این سرمایه ارزشمند را حفظ و به آن بیافزاییم. در صورتی که مایلید به ما بپیوندید فرم ذیل را تکمیل نموده و منتظر تماس با باشید.

اطلاعات شخصی

* وضعیت تاهل

اطلاعات تماس :
شخصی که در موارد اضطراری بتوان با ایشان تماس گرفت :
اطلاعات تحصیلی :
تجربه کاری :
لطفا حوزه مورد نظر خود جهت همکاری با ما را مشخص کنید :


ارسال